Podmínky soutěže

Statut soutěže

Tento statut soutěže „Profesia days Praha 2020“ (dále jen „Statut“) je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této soutěže.

I. Vyhlašovatel soutěže

1. Profesia CZ spol. s r.o. se sídlem Opletalova 55, 110 00  Praha 1, IČ: 24149055 (dále jen jako „Profesia“ nebo „Vyhlašovatel“).

II. Trvání soutěže

Od 01. 06. 2020 do 30. 11. 2020

III. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která nejpozději ke dni uskutečnění soutěže ve smyslu článku II. Statutu dovršila věku 16 let.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru k Vyhlašovateli a zároveň se přímo podílejí na kterékoli z následujících činností souvisejících s provozováním a organizováním soutěže: příprava, zpracování a vyhodnocení údajů pro účely soutěže a určení výherců soutěže.

3. Pokud se ukáže, že osoba používající benefity z této soutěže je osobou podle bodu 2. článku III., nebo se zjistí, že do soutěže nebyla zařazena v souladu s podmínkami účasti, nárok této osoby na výhru zaniká a výhra bude odevzdaná osobě, která byla další v pořadí.

IV. Pravidla soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba podle článku III. (dále jen „Účastník soutěže“), která v čase trvání soutěže splní následující podmínky účasti v soutěži:

Zaregistruje se na internetové stránce www.profesiadays.cz.

V rámci registrace vyplní své demografické údaje.

Osobně se zúčastní události Profesia days Praha 2020.

2. Každý soutěžící se může registrovat pouze jednou.

3. Slosování cen proběhne dne 11. 2020 za dozoru 2 náhodně vybraných a nezávislých pracovníků Vyhlašovatele.

4. Výherci cen budou zveřejněni na www.profesiadays.cz.

5. V případě, že výherce na výzvu zaslanou na kontaktní údaje nereaguje do 5 pracovních dnů, výhra připadne ve prospěch vylosovaného náhradníka.

6. Uzávěrka soutěže pro Účastníky soutěže podle tohoto článku Statutu bude dne 03. 05. 2020. Do soutěže budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří řádně a včas splnili všechny podmínky účasti v soutěži podle tohoto Statutu.

V. Výhry v soutěži

1. Hlavní ceny: .

2. Obeznámení s výsledky soutěže: Vyhlašovatel informuje výherce o výhře doručením zprávy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení soutěže.

3. Vyhlašovatel má právo výhru výherci neodevzdat nebo odebrat v případě, že výherce nesplnil nebo porušil některé z ustanovení tohoto Statutu.

4. Hodnotu věcné výhry oznámí Vyhlašovatel soutěže každému výherci písemně. Výhra v hodnotě nepřevyšující 10.000,00 Kč je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů od daně osvobozená. Suma věcné výhry nad   uvedenou hodnotu je předmětem daně z příjmů, podle § 10 odst. ch) a výherce je povinen přiznat tuto výhru ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2020.

VI. Právo Vyhlašovatele změnit Statut soutěže nebo odvolat soutěž

1. Vyhlašovatel má právo změnit Statut a/nebo odvolat soutěž z vážných objektivních důvodů, zejména v případě, pokud by mu hrozil vznik škody.

2. Na účinnou změnu Statutu soutěžní hry nebo odvolání soutěže se vyžaduje, aby Vyhlašovatel zveřejnil tento údaj o změně nebo odvolání na stránce www.profesiadays.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut nabývá platnosti vůči třetím osobám v den veřejného vyhlášení soutěže na stránce www.profesiadays.cz.

2. Do této doby může Vyhlašovatel jednostranně měnit a doplňovat jednotlivá ustanovení Statutu.

3. Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují souhlas se zněním tohoto Statutu.

4. V Případě rozporu ustanovení Statutu týkajících se soutěžní hry, nejasností týkajících se výkladu tohoto Statutu, Vyhlašovatel vysvětlí resp. má právo na jednostrannou opravu nejasností v Statutu.

5. Na právní vztahy upravené tímto Statutem se budou aplikovat příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména ta která jsou svým obsahem a účelem nejbližší. Na tuto soutěž se nevztahují ustanovení zákona č. 86/2016 Sb., o hazardních hrách. Výhry ze soutěže v souladu s § 2874, Zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku není možné vymáhat.

6. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže, nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotliví účastnící a Vyhlašovatel zavazují, že je budou řešit vzájemným jednáním a dohodou.

7. Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho kopii. Statut je k dispozici na stránce www.profesiadays.cz.

V Praze, dne 31. 05. 2020

Profesia CZ, spol. s r.o.